سرباز صفر، وبلاگ شخصی محمدمهدی باقری

سرباز صفر ، وبلاگ رسمی و شخصی محمدمهدی باقری ، و فعال در زمینه جنگ نرم و فرهنگ می باشد و در صورت احساس نیاز بعضی نکات را هشدار میدهد و گوشزد میکند.

نوع و مقدار غذا در اسلام

پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۴۸ ب.ظ

سرباز صفر : یکی از بخش های مهم زندگی هر انسان خوراک او می‌باشد. یکی کارهایی که یک مربی خوب انجام می‌دهد این است که متربّی خود را در تمامی رفتار های زندگی هدایت می‌کند. دین اسلام هم به عنوان کامل ترین دین راهنمای کاملی برای این بخش از زندگی انسان دارد که در ادامه با آن روبه رو می‌شویم. با ما همراه باشید.

ـدانـکـه از احـادیـث اهـلبـیـت عـلیـهـم السلام ظاهر میشود که طعامهاى لذیذ خوردن و بمردم خـورانـیدن و تکلف در خوبى و پاکیزه گى اینها خوبست و طعامهاى لذیذ را برخود حرام کردن خوب نیست اما باید از حلال باشد و آنقدر نخورد که او رااز عبادت الهى باز دارد و مـانـنـد حـیـوانـات پـیـوسـته همتش مصروف بخوردن و آشامیدن نباشد بلکه باید منظور و مقصود او از خوردن و آشامیدن تحصیل قوت عبادت باشد و باید آنقدر صرف کند که نسبت بحال او اسراف نباشد که خدا مسرفان را دوست نمیدارد.
بـسـنـد مـعـتـبـر مـنـقـولستکه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بسیار بود که نانها و فـرنـى نفیس و حلواهاى لذیذ بمردم میخورانیدند و میفرمودند که هرگاه خدا برما توسعه میدهد ما نیز توسعه میدهیم و هرگاه خدا بر ما تنگ میگیرد ما نیز تنگ میگیریم .
در حدیث معتبر دیگر از آنجناب منقولستکه سه چیز است که حق تعالى مؤ من را در قیامت بر ایـنـهـا حـسـاب نمیکند طعامیکه بخورد و جامه که بپوشد وزن صالحه که یاور او باشد و فرج او را حرام نگاه دارد.
ابـو خـالد کـابـلى مـیـگوید که بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رفتم حضرت چـاشـت طـلبـیـدند و من خوردم با آنجناب طعامیکه هرگز از آن نیکوتر و پاکیزه تر طعامى نـخـورده بـودم پس فرمود که چگونه دیدى طعام ما را؟ گفتم فداى تو شوم هرگز باین خـوبـى طـعـام نخورده بودم لیکن بیادم آمد این آیه که در کتاب خدا است وَلَیُسْئَلُنَّ یـَوْمـَئِذٍ عـَنِ النَّعـیـم کـه تـرجـمـه اش ایـنـسـتـکـه البـتـه سـؤ ال کـرده خـواهید شد در روز فیامت از نعمت الهى حضرت فرمود مراد از نعیم در این آیه مذهب تـشـیـع و ولایـت اهـلبـیـت عـلیـه السـلام اسـت کـه در روز قـیـامـت از شـمـا سئوال خواهد شد.
بـسند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقولستکه حقتعالى از آن کریم تر است که سـؤ ال کـنـد از مـؤ مـن از خـوردنـى و آشـامـیـدنـى کـه در دنـیـا بـر او حلال کرده باشد.
بسند حسن از آنجناب منقولستکه طعام بعمل بیاور و یاران خود را بطلب و باایشان بخور.
از حـضـرت رسـول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه باسیرى چیزى خوردن مورث پیسى است .
از حـضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولستکه سه چیز است که خدا دشمن دارد صاحب آنـهـا را خـواب کـردن بـدون بـیـدارى شـب و خـنـده کـردن در غـیـر مخل تعجب و خوردن طعام در هنگام سیرى .
از حـضـرت رسـول مـنـقـولسـتـکـه مومن در یک شکم چیزى میخورد و کافر در هفت شکم چیزى میخورد یعنى بسیار میخورد.
در حـدیـث دیـگـر مـنـقـولسـتـکـه ابو جحیفه بخدمت آنجاب آمد و آروق میزد از سیرى حضرت فـرمـود کـه آروق خود را منع کن که هر که در دنیا سیرتر است در قیامت گرسنه تر است پس ابو جحیفه بعد از آن طعام سیر نخورد تا از دنیا رفت .
در حدیث دیگر فرمود که هیچ چیز را خدا دشمن نمیدارد مانند شکم پر از طعام .
از جـناب امیرالمؤ منین منقولستکه حضرت عیسى علیه السلام بشهرى رسید که مرد و زنى فریاد میکردند وبا یکدیگر نزاعى داشتند از سبب آن پرسید مرد گفت که این زن من است و صالحه است و عیبى ندارد اما من او را دوست نمیدارم و میخواهم از او جدائى اختیار کنم فرمود کـه بـهمه حال سبب این کراهت را بگو چیست گفت که رویش کهنه و بیطراوت شده است بى آنـکه پیر شده باشد حضرت عیسى علیه السلام بآنزن فرمود که میخواهى که آب رویت بـرگـردد و تـازه شـود گفت بلى فرمود طعام که میخورى سیر مخور زیرا که طعام زیاد کـه در مـعـده بـجـوش آمـد آبـرو را مـیـبـرد آنـزن چـنـیـن کـرد پـس بحال طراوت برگشت و محبوب شوهر شد.
از حـضـرت امـام موسى علیه السلام منقولستکه اگر مردم میانه رو باشند در طعام خوردن همیشه بدن ایشان صحیح باشد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه پنج خصلتست که مورث برص و پـیـسـى اسـت نـوره کـشـیـده در روز جـمـعـه و چـهـارشـنـیـه و وضـو وغـسـل کـردن بـآبـى کـه در آفـتاب گرم شده باشد و در حالت جنابت چیزى خوردن و در حال حیض با زن جماع کردن و در وقت سیرى چیزى خوردن .
از حـضـرت امـام جعفر صادق علیه السلام منقولستکه آدمى را ناچار است از طعامى که بآن قـوت بـیـابـد و هـرگـاه طـعـامـى خـورد باید که یک حصه شکم را براى طعام قرار دهد و یـکـحـصـه را براى آب و یکحصه را براى نفس و سعى مکنید در فربه کردن خود چنانچه حـیـوانـات را بـراى کـشـتـن فـربه میکنند و فرمود که هرگاه شکم سیر شد باعث طغیان و فـسـاد مـیشود و فرمود که هر دردى و بیمارى از بسیارى خوردن بهم میرسد بغیر از تبر که آن بناگاه میرسد.
در حـدیـث دیـگـر مـنـقـولسـتـکـه حـضـرت عـیـسـى عـلیـه السـلام فـرمـود کـه اى بـنـى اسـرائیـل تـا گـرسـنـه نـشـویـد چیزى مخورید و هرگاه گرسنه شوید بخورید و سیر مـخـوریـد زیـرا کـه چـون سـیـر شدید گردنهاى شما گنده میشود و پهلوهاى شما فربه میشود و پروردگار خود را فراموش ‍ میکنید.
از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیه السلام منقولستکه کفران نعمت الهى است اینکه کسى گوید فلان طعام را خوردم مرا آزار کرد.
از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقـولسـتـکـه روزى شـیـر و عـسـل بـنـزد آنـجـنـاب آوردنـده ، انـدکـى تـنـاول نـمـودنـد و بـرزمـیـن گـذاشـتند گفتند یا رسـول اللّه حـرام مـیکنى خوردن این را؟ فرمود که نه اما تواضع و شکستگى میکنم براى خـدا و پـالوده بـسـیـار طـیـّب و خـوشـبـوى بنزد حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام آوردند انگشتى بآن فرو بردند و بدهان گذاشتند و فرمودند که حرام نیست اما نمیخواهم خود را عادت دهم بچیزیکه عادت نکرده ام .
در حـدیـث دیـگـر وارد اسـت کـه فـرمـود چـیـزیـکـه حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نخورده است نمیخواهم بخورم .
در حـدیـث دیـگرازآنحضرت منقولستکه همیشه این امت با خیر و نعمت باشند مادام که لباس عـجـمـانـرانـپـوشـنـد و طـعـامـهـاى عـجـمانرا نخورند پس چون چنین کنند خدا ایشانرا خوار و ذلیل کند.
از حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه نیکونان خورشى است سرکه و همین بس است در اسراف که نعمتى را بنزد او بیاورند دشمن دارد و نخواهد.

سرباز صفر

با سلام و عرض ادب خدمت تمامی مخاطبان عزیز سرباز صفر
محمد مهدی باقری هستم. طلبه سطح مقدماتی مدرسه علمیه علوی حوزه علمیه قم و نویسنده مطلب فوق. امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه. لطفا ما رو برای بهتر شدن وبلاگ با نظرات خودتون راهنمایی کنید و اگر با موضع من در این مطلب موافق بودید مطلب رو لایک کنید.
التماس دعا

نظرات  (۱)

۰۱ تیر ۹۵ ، ۲۲:۵۲ سید مهدی رییس السادتی
سلام
بسیار مفید و آموزتده. فقط ببه چشمای ما رحم کنید/هم کمرنگه هم فونتش خیلی ریزه
ممنون یاعلی
پاسخ سرباز صفر :
سلام
ببخشید
ان‌شاءالله درست میشه

لطفا به این مطلب امتیاز داده و نظر خود را بیان کنید.

موافقین ۲ مخالفین ۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
موافقین ۲ مخالفین ۰
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سرباز صفر است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است